Search form

Efesus 5:33

33Ilec ngic ngenge filesoc filesoc ngengileng kweledi angac ngagenagucaigaing, silicine ingucnehac ngigacfocngineng kweledi angac ngageyeledaing. Nga ngigac ngenge inguchac ngawefocngineng alang bayeledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index