Search form

Efesus 5:4

4Ngenge yowa sowacne gameineholec nga yowa kosaine ailu delec gameineholec, yowa ingucne micnginangkocni ofeme mi madickedaicte. Ngenge i hegilelu kwele-madic yowa mibong madickedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index