Search form

Efesus 5:5

5Aime kaiselo ngic-ngigac nga ngic-ngigac gaga kosaine wonongkolec gacaigaing, nga ngic-ngigac hane ailu wiyac badaingte, aibaba yogo siduc-gbong ingucne afeedaingte, ngic-ngigac yogo yenge Kristo nga Wapongte ngani-damongte kwelina nalic mi gadaingte, ailu wiyacine nalic mi badaingte. Ngenge i ngage-moto-benangkedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index