Search form

Efesus 5:6

Angocte aibaba

6Ngic monicti yowa kwesacine edocngebame ngenge i ngagebong noine mi aidaic. Yowa wewe ngic ingucne yengele bikicte ameine Wapongti aalicineholec baduyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index