Search form

Efesus 6

Nenggac-mamac nga adu-madec

1Adu-madec, ngenge ngengileng Sugucnele ailu nenggac-mamacfocngineng yengele yowa balaibelu gadabiyeng, yefe idi dondonne aigac.-2-3Yefe-yowa yanguc kwelengkeicne,

Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec. Ga inguc aiyengka wiyac sasawa nalic fikegeleme himongka dameng dalicne gahomadamecte. (Wahikeicne 20:12; Yefe-yowa 5:16)

Yefe-yowa yogodi molic-molic mimipang yowa aigac.

4Mamac, ngenge adu-madec yengele aalic mi bafuwayeledabiyeng, miyac. Ngenge Sugucnele yowa edocebalu bamadicebabong yenge sugulelu sanangkedabiyeng.-

Bole-madec nga bole-damong

5Bole-madec, ngenge Kristole yowa balaibecaigaing, silicine ingucneyac himongka bole-damongfocngineng yengele yowa balaibelu ngageboc mikac domalu hangoc ailu dengdengngebame kwesac mi aidabiyeng.-6Ngenge Kristole bole-madec ganogale Wapongte yowa kwele-madicka ngagelu damengsoc bolengineng madicne angacka badabiyeng. Inguc ailu bole-damongfocngineng yenge nganicngebagaing me mi nganicngebagaing, aime sifu ngenge bole madicne sugu badabiyeng. 7Ngenge ngic yengele bole bacaigabiyeng, dameng iwa Sugucne ngagesilu yele bole ingucneyac i kwele-madicka badabiyeng, bole yogo ngicte bole miyac. 8Aime yanguc ngagegaing, ngenge bole-damong me bole-madec gagaingka, ngenge bole madicne balu gabong Sugucnedi yogolec ameine sockahac badungeledaicte.-

9Bole-damong gagaing, ngenge ingucneyac bole-madecfocngineng hangoc mi bafuwayeledaing, kwele-ulucka aiyeledaing. Ngenge yanguc ngagedaing, honocmengka yenge nga ngenge Sugucnengineng moniyang gagac. Yela feicne waicne monic mi gagaing.-

Lokwesacka sanangkelu domadaing

10Yowa mimoctonogale mibe, ngenge Sugucnela hole-sanangkebong tapilitowainedi ngengela falockelu fame tapiliholec gadabiyeng. 11Ngenge Aleng Sugucnenginengti kwesacka ngaba aingeleme ngenge sanangkelu domaningte hudule wiyac sasawa Wapongtacni holebong haudaic.-12I yangucte, nongilengti ngic himong-sockolec yengeholec hudu mi wedabelengte, miyac. Nongileng aleng micne nga wiyac fungine fungine gocne tapilinginengkolec gagaing, yengeholec hudu welu gagabeleng. Aleng i yenge kundungte tapili sugucne nga feicne ailu damong galu himongka nga sawawa bolengineng bacaigaing.-13Ilec Wapongtacni hudule wiyac sasawa holebong haume kindololo damengka ngaba yengi tapilingineng nalic mi bawadaingte, aime ngenge sanangne domadaingte.

14Ngenge ilec yanguc aidabiyeng, wiyac sasawa noinedi umbika ingucne aime ngenge i hewacnginang hefedabiyeng. Hefelu gaga dondonnedi maleku ingucne aime somecnagudaing.-15Kwelengineng baefeckebong aibaba yogo hige-ebec ingucne aime ngenge i holebong haume sanangke galu Siduc Madicne ngagesingkelu kwele-mogung aidaing.-16Ailu ngenge wiyac i sasawa balu gadaing. Ailu ngage-ngagesingnginengti sukuku ingucne hefedaing. Ngenge i damengsoc hefelu domabong kindololo fileinedi lebe-madecine dac-ubilangngineholec balockeme welelu sukukuwa kwelu mogungkedaic. 17Ailu asa bacngebame wasecne aigaingte aen duu ingucne holebong haudaic. Aime Tili Asulacni hudule fitec wacine Wapongte yowa. Ngenge i balu gadaing.-18Asudi damengsoc baficngebame Wapong wacke-wasic aicnolu milockelu gadaing. Ngenge gung-gboli galu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengele ngagesilu sanangnehac Wapong milockedaing.-

19Ailu micne efeckeme hangoc mikac galu Wapongti yowa neleme Siduc Madicnele ngage-ngage sangkeicne yogo milu edocebadacte. Ngenge nale yogolec Wapong milockedaing.-20Ailu na yogolec siduc mibe muc-macka locnubong ngiyegabac. Ilec na hangoc mikac yowa madicne edocebadacte ilec milockedaing.-

Yowa moto-motoine

21Tikikusdi fulu gaganele fungine nga bole bacaigabac, ilec edocngebayackedaicte. Ngic yogo ngage-ngagesingkolec agononggeng, ailu kwelenonggengti yele angacnubadaic. Ye Sugucnela wetackelu sanangne domalu baficebacaigac.-22Yedi nongele yowa-siduc edocngebame ngagebong kwelengineng basanangkenale salebe fudaicte.

23Wapong Mamac nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yeki ngic hae-gbafocne+ ngenge kwele-mogungkolec galu kweledi angac ngagenaguningte ngage-ngagesingngineng basanangkedabiyec. 24Ngic-ngigac Sugucnenonggeng Yesu Kristo kwelenginengti yele angac ngagecaigaing, ngengela baba-madic nga angactowa moto-motoine mikac yogodi fagidaic.

I foinac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index