Search form

Efesus 6:15

15Kwelengineng baefeckebong aibaba yogo hige-ebec ingucne aime ngenge i holebong haume sanangke galu Siduc Madicne ngagesingkelu kwele-mogung aidaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index