Search form

Efesus 6:16

16Ailu ngenge wiyac i sasawa balu gadaing. Ailu ngage-ngagesingnginengti sukuku ingucne hefedaing. Ngenge i damengsoc hefelu domabong kindololo fileinedi lebe-madecine dac-ubilangngineholec balockeme welelu sukukuwa kwelu mogungkedaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index