Search form

Efesus 6:21

Yowa moto-motoine

21Tikikusdi fulu gaganele fungine nga bole bacaigabac, ilec edocngebayackedaicte. Ngic yogo ngage-ngagesingkolec agononggeng, ailu kwelenonggengti yele angacnubadaic. Ye Sugucnela wetackelu sanangne domalu baficebacaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index