Search form

Efesus 6:23

23Wapong Mamac nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yeki ngic hae-gbafocne ngenge kwele-mogungkolec galu kweledi angac ngagenaguningte ngage-ngagesingngineng basanangkedabiyec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index