Search form

Efesus 6:5

Bole-madec nga bole-damong

5Bole-madec, ngenge Kristole yowa balaibecaigaing, silicine ingucneyac himongka bole-damongfocngineng yengele yowa balaibelu ngageboc mikac domalu hangoc ailu dengdengngebame kwesac mi aidabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index