Search form

Efesus 6:6

6Ngenge Kristole bole-madec ganogale Wapongte yowa kwele-madicka ngagelu damengsoc bolengineng madicne angacka badabiyeng. Inguc ailu bole-damongfocngineng yenge nganicngebagaing me mi nganicngebagaing, aime sifu ngenge bole madicne sugu badabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index