Search form

Efesus 6:7

7Ngenge ngic yengele bole bacaigabiyeng, dameng iwa Sugucne ngagesilu yele bole ingucneyac i kwele-madicka badabiyeng, bole yogo ngicte bole miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index