Search form

Efesus 6:8

8Aime yanguc ngagegaing, ngenge bole-damong me bole-madec gagaingka, ngenge bole madicne balu gabong Sugucnedi yogolec ameine sockahac badungeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index