Search form

Efesus 6:9

9Bole-damong gagaing, ngenge ingucneyac bole-madecfocngineng hangoc mi bafuwayeledaing, kwele-ulucka aiyeledaing. Ngenge yanguc ngagedaing, honocmengka yenge nga ngenge Sugucnengineng moniyang gagac. Yela feicne waicne monic mi gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index