Search form

Galata 1

Kwele-madic yowa

1Na Salecebaicne Pol. Ngic yengi bole-yowa yago mi neleibong, me ngic monicti bole yagolec yefe mi bafuwanelewec, miyac. Yogo Wapong Mamacti, Kristo homackacni bagboliyewec, ye nga Yesu Kristo yeki yefe yago bafuwaneleibocte bole yago balu gagabac. 2Na nga agofocne momoc gagabeleng, nongi Yesule habu Galata prowinswa gagaing ngengele hibi yago longelegabeleng.

3Baba-madic nga kwele-efec yogo Mamacnonggeng Wapongtacni nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yelacni ngengela fadaic. 4Ye Mamacnonggeng Wapongte ngage-ngage nga angacine balaibelu nongileng bikicte ailu yeicne gagaine hegilewec. Inguc ailu dameng sowacne yanguctehac gagabeleng, yogowacni baicnubawec.*5Yogolec ailu yela mimi-madic moto-motoine mikac fagidaic, i foinac.

Kristole siduc madicne sugu fagac

6Kristodi moc bamadicngebame ngenge balaibeningte Wapongti wacngebawec. Aime na kwatackegabac, ngengebac ye biyac benang hegilelu hikegacgu siduc madicne yogo silicine monicte hedec lolu balaibecaigaing, yogo nganibe wiyac sowacne benang. 7Ilec ailu siduc yogo siduc madicne miyac. Ngenge Kristole siduc madicnele yefe balaibeningte aingeleme, ngic gocnedibac ngenge kwele basifuc aingelelu Kristole siduc taockelu basowalecaigaing.*8Ailu siduc madicne nonge biyachac edocngebalu wedungeleibeng, yogobac nonge me honocmengkacni angelo monicti, yogo basifuwelu silicine monic edocngebalu wedungeledaictewa ye sawec sowacneholec gadaicte.*+9Aime yowa biyachac miibeng ailu yabac hatacmac migabac, ngenge siduc madicne biyachac ngagelu angacngebawecka, ngic monicti yogo basifuwelu silicine monic edocngebalu wedungeledaictewa ye sawec sowacneholec gadaicte.

10Aime na yakumac yowa migabac, yogo ngic yengi na ngage madickeneleningte mi migabac. Yogo Wapongti ngage madickenale ailu migabac. Na ngic yengi nale ngagebong madickenale bole badaba midec Kristole kwelec kwekwe nalic mi gadaba.*

Polle bolele fungine

11Agofocne, siduc madicne mibe yegengkecaigac, ngage-ngage yogo ngic mimiwacni miyac, yogo edocngebabe ngagegaing.*12Ngic monicti mi mime ngageiba me monicti mi wedunelewec, yogo miyac benang. Yesu Kristo yeuctiyac hocne yogo bayegengkelu wedunelewec. 13Na esecne Yuda-ngic yengele ngage-ngagewa galu aibaba aiiba, ngenge yogobac ngagegaing. Na Wapongte habu homacnehac weyebic aiyelelu basowalecebaiba.*14Ailu Yuda-ngic nongele yefe-yowa+ nga aibabawa ngage-ngagenedi sugulegacgu Yuda-ngic-ngigac agofocne yenge homacne ewalicebaiba. Ailu ngesa-ngambofocne yengele yefe aibaba balaibelu kwelene dac lobeme gaiba.*

15Nenggacte gobe kwelina ngiyeebewa Wapong yeuctiyac baba-madic moc ainale bawosaecnulu ngageboc mikac wacnuwec.*16Ailu yeicne angacine balaibelu yeuctiyac madecine edalicnume nganilu Madecinele siduc yogo Israel+ yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale inguc ainelewec. Aime na dameng yogowahac gacgu wenuc ainogale ngic gocne mi-uwac monic mi aiyeleiba. 17Ailu ngic molickelu salecebaicne aiibong yenge nganicebanogale Yerusalem iwa mi hikeiba, miyac. Nabac Arebia himongka sugu hike galu hatacmac Damasko hefaliye kwesiiba.

18Iwa gabe hifa habackang motome Pita+ nganinogale Yerusalem hikelu hadeng 15 yeholec gaiba.* 19Aime iwa gacgu salecebaicne monic mi nganicebaiba. Na Sugucne Yesule gbaine Yakobos sugu nganiiba. 20Yowa kwelengkegabac yogo kwesac miyac, yogo Wapongte dongewa foinac migabac.

21Aime yogolec lobeina Siria nga Silisia prowins iwa hikelu lolickeiba.*22Aime Yudeya himongka Kristole habu gaibong, yengi na monic mi nganicnuibong. 23Yenge nale yowa-siduc yanguc sugu ngagelu gaibong, “Ngic yedi esecne weyebic ainolewec, ye ngage-ngagesingte siduc madicne basowalewec yogo yakumac ngic-ngigac edocebalu weduyelecaigac.” 24Yenge inguc ngagelu nale ailu Wapong afeeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index