Search form

Galata 1:1

Kwele-madic yowa

1Na Salecebaicne Pol. Ngic yengi bole-yowa yago mi neleibong, me ngic monicti bole yagolec yefe mi bafuwanelewec, miyac. Yogo Wapong Mamacti, Kristo homackacni bagboliyewec, ye nga Yesu Kristo yeki yefe yago bafuwaneleibocte bole yago balu gagabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index