Search form

Galata 1:10

10Aime na yakumac yowa migabac, yogo ngic yengi na ngage madickeneleningte mi migabac. Yogo Wapongti ngage madickenale ailu migabac. Na ngic yengi nale ngagebong madickenale bole badaba midec Kristole kwelec kwekwe nalic mi gadaba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index