Search form

Galata 1:11

Polle bolele fungine

11Agofocne, siduc madicne mibe yegengkecaigac, ngage-ngage yogo ngic mimiwacni miyac, yogo edocngebabe ngagegaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index