Search form

Galata 1:13

13Na esecne Yuda-ngic yengele ngage-ngagewa galu aibaba aiiba, ngenge yogobac ngagegaing. Na Wapongte habu homacnehac weyebic aiyelelu basowalecebaiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index