Search form

Galata 1:14

14Ailu Yuda-ngic nongele yefe-yowa nga aibabawa ngage-ngagenedi sugulegacgu Yuda-ngic-ngigac agofocne yenge homacne ewalicebaiba. Ailu ngesa-ngambofocne yengele yefe aibaba balaibelu kwelene dac lobeme gaiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index