Search form

Galata 1:16

16Ailu yeicne angacine balaibelu yeuctiyac madecine edalicnume nganilu Madecinele siduc yogo Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale inguc ainelewec. Aime na dameng yogowahac gacgu wenuc ainogale ngic gocne mi-uwac monic mi aiyeleiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index