Search form

Galata 1:23

23Yenge nale yowa-siduc yanguc sugu ngagelu gaibong, “Ngic yedi esecne weyebic ainolewec, ye ngage-ngagesingte siduc madicne basowalewec yogo yakumac ngic-ngigac edocebalu weduyelecaigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index