Search form

Galata 2:1-2

Kwele moniyang aiibong

1-2Aime hifa 14 motome Wapongti mime yegengkeme salecnume na hatacmac Yerusalem iwa hikeiba. Dameng iwa Banabasholec noke Taitus mengockebec nonge momoc hikeibeng. Iwa hikebeng ngic micne gaibong, yenge siduc madicne Israel yengele alingkacni miyac, yengela edocebalu weduyelelu gaiba, yogolec siduc yenge filesoc filesoc mibe yegengkeyelewec. Na esecne miiba nga yakumac milu gagabac, bolene yogodi sifuwelu noine mikac aidaickale yowa yogo mibe yegengkeyelewec. 3Aime Taitus ye Grik-ngicti naholec kwesiwec, ye soc tofaine helockeningte Yesule habu yengele micnefocngineng yengi monic mi miibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index