Search form

Galata 2:12

12Yakobosle aling yenge mi kwesiyebongka ye Israel yengele alingkacni miyac yengeholec nosing nolu gawec. Aime Yakobosle alingkacni ngic soc tofangineng helockeicne gocnedi kwesigaing, dameng yogowabac Pitadi yengele hangockeme Israel yengele alingkacni miyac yengeholec hatacmac mi ngiyelu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index