Search form

Galata 2:14

14Aime nganicebabe, yenge siduc madicnele yowa noine yogolec aibaba mi balaibebong, na ngic-ngigac sasawa yengele dongewa Pita yanguc edoiba, “Ga Yuda-ngic hocne aime Israel yengele alingkacni miyac, yengele aibaba balaibecaigic. Aime omale Israel yengele alingkacni miyac yenge aiyeleengka Yuda-ngic aibabanonggeng balaibeningte aigaing? Inguc aiyengka mi madickegac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index