Search form

Galata 2:16

16Ngic monic ye Kristo Yesu ngagesingkeme Wapongti yele ngic dondonne wackedaicte, yogo ngagegabeleng. Nga ngic monic ye yefe-yowa balaibelu gagacka, Wapongti ye ngic dondonne mi wackedaicte, miyac. Aime Wapongti ngage-ngagesingnonggengte ailu ngic dondonne wacnubanale nongileng yefe-yowa hegilelu Yesu ngagesingkelu gagabeleng. Yogo yangucte, ngic-ngigac yefe-yowa balaibecaigaing, Wapongti yenge ngic-ngigac dondonne nalic mi wacebadaicte, miyac. Ye ngic-ngigac Yesu ngagesingkelu gagabiyeng, yenge sugu dondonne wacebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index