Search form

Galata 2:20

20Yogolec ailu naneuctiyac hatacmac gaga yago mi gagabac. Kristodi nale kwele-kwelina gagac. Yogolec yangucteyac sockolec galu Wapongte Madec ngagesingkebe yedi gagana aibaba madicne bawakeneledaicte. Yedi hocne kwele-angacka ago ainelelu nale ailu yeicne gagaine hegilewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index