Search form

Galata 2:3

3Aime Taitus ye Grik-ngicti naholec kwesiwec, ye soc tofaine helockeningte Yesule habu yengele micnefocngineng yengi monic mi miibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index