Search form

Galata 2:4

4Ngic gocne yenge nongileng agofocnonggeng ingucne kwesac ailu gaibong, yengi sugu Taitusle soc tofaine helockeningte inguc miibong. Kwesac ngic yogo yengi akikic kwesilu hewacnonggang galu Kristodi yefe-yowale muckacni bacnubawec, yogolec nganibiyecnubaibong. Inguc ailu Yuda-ngic yengele yefe-yowadi hefecnubanogale aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index