Search form

Galata 2:6

6Ailu bole balu ganogale milu ngic micne yengi iwa wiyac monic taockelu ainogale mi edocnuibong, miyac. Ailu yenge esecne wenuc gaibong, yogo nalic mi ngagesidacte. Wapong ye ngic socine nganilu ngic-ngigac mi bawosaecebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index