Search form

Galata 2:8

8Wapongti Pita bole kucineholec banale ailu saleme ye ngic soc tofangineng helockeicne, yengele kebangka salecebaicne bole bawec. Nga na ingucnehac bole kucineholec banogale salecnume Israel yengele alingkacni miyac, yengele kebangka salecebaicne bole balu gagabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index