Search form

Galata 2:9

9Aime Yesule habu yengi ngic sugucnefocngineng ngani-motocebaibong, yogo Yakobos nga Pita ailu Yohane, yenge Wapongte baba-madicti nala fawecte, yogo ngani-motolu yenge na nga Banabas nokeholec kwele moniyang ailu molenonggac balu yanguc miibong, “Ngeke Israel yengele alingkacni miyac, yengela siduc madicne miboc yegengkeyeledaic, nga nongibac ngic soc tofangineng helockeicne, yengela siduc madicne mibeng yegengkeyeledaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index