Search form

Galata 3:1

Ngagesingkelu noine bafuwanoga

1Galata ngic, ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac benang. Yesu Kristo malicpongka webong domawec, ngenge yogo ngage-motoningte haicnginang yowa andoine wedungeleibeng. Aime ma ngicti kwesacngebalu ngage-ngagengineng basifuweme ngenge inguchac gagaing?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index