Search form

Galata 3:10

10Ngic-ngigac yenge yefe-yowa balaibecaigaing, yenge sasawadi sawec sowacneholec aigaing. Wapongte hibiwa yogolec yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,

“Ngic-ngigac yenge yefe-yowawa yowa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa balaibelu yogowacni monic hegiledaingte, yenge sawec sowacneholec aigaing.” (Yefe-yowa27:26)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index