Search form

Galata 3:14

14Wapongti Abraham yambung lacnowec, yogodi Yesule ailu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikeyackenale Kristo Yesudi fuli bacnubawec. Inguc aime Wapongti yowa mipangkewec, yogo balaibelu nongileng Yesu ngagesingkebeng Asu nolewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index