Search form

Galata 3:15

Wiyac moc noledaicte

15Agofocne, na ngic aibabanonggeng fagac yogolec silicina edocngebabe ngagegaing. Ngic monicti dodoficte yowa mime ngic monicti yogo nalic mi hegiledaicte me yowa monic yogolec witina mi taockedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index