Search form

Galata 3:18

18Aime yefe-yowa balaibegacte Wapongti gagale wiyac nalic mi lacnodaicte, Wapongte mimipangka sugu gagale wiyac nalic badaicte. Aime Wapongti Abraham moc bamadickelu mipangkelu gagale wiyac lacnowec, yogodi mimipang mipangkeicnele gagale wiyac bawec aigac. Ye yefe-yowawa nalic mi badaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index