Search form

Galata 3:19

19Inguc fikedec ingucne, omalebac yefe-yowa loicne fagac? Yogo aibaba sowacne aibong yefe-yowadi edalicebadaicte. Mosesle yefe-yowa famehac gacgu Abrahamte gbolile mipangkewec, ye fikewec.

Aime kwele moniyang fikenale angelo yengi yefe-yowa balu umac-baba ngicngineng Moses lacnoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index