Search form

Galata 3:20

20Umac-baba ngic yedi aling moniyangte yowa mi midaicte. Aime Wapong ye moniyang ailu yeicne mimipang yowa sugu midaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index