Search form

Galata 3:27

27Nga ngic-ngigac Kristola misa-lowac aiibong, ngenge sasawa silicngineng yanguc, Kristodi wambacngineng ingucne aime ngenge ye socnginang holebong hauwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index