Search form

Galata 3:8

8Ailu Wapongti Israel yengele alingkacni miyac, yenge ngage-ngagesingnginengte ailu ngic-ngigac dondonne wacebadaicte. Ye siduc madicne yogo lobewa fikenale esecnehac Abraham edowec, aime yogo Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,

“Himongka ngic-ngigac habutowa gagaing, yenge sasawa gale madicte aimadickeyeledacte.” (Fike-fike 12:3; 18:18; 22:18)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index