Search form

Galata 3:9

9Abraham ye Wapongte yowa ngagesingkewec, ingucnehac ngic-ngigac yenge Wapongte yowa ngagesingkedaingte, yenge Abrahamkolec momoc aimadickeyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index