Search form

Galata 4:12

Wiyac fikeyeledaicte

12Agofocne, na ngenge ingucne gaiba, yogolec ngenge na ingucnehac ainingte dogbac ailu edocngebagabac. Na ngengi monic mi basowalecnuibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index