Search form

Galata 4:17

17Ngic mudocngebanogale aicaigaing, yengi ngenge yengeholec taockelu domaningte dacineholec benang micaigaing. Ailu yenge ngengele madicne monic mi ngagesicaigaing, miyac. Ngengi yengele yowale angac ngagelu hegilecnubalu yengela taockeningte, yenge yogolec sugu aiyelegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index