Search form

Galata 4:9-10

9-10Ngenge yangucteyac ngage-motolu Wapong ngagegaing me yanguc nalic mibe, Wapongti ngenge biyachac ngagecngebawec gagaing. Ailu ngenge hadeng gocne nga tamacne gocne ailu gungka dameng nganilu hifale dameng silicine fungine funginele ngagebong noine aime yogo balaibelu gacaigaing. Inguc ailu ngenge omale hatacmac hefaliyelu himongte aleng waweweine nga kucngineng mikac, yengela hatacmac hikelu yengele kwelec kwekwe aling ainingte ngagegaing? Aibabangineng yogodi kpungke-kpungkeine aigac. 11Na boletowa ngengela baiba, yogo noine mikac aidaickale ailu ngageboc aigabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index