Search form

Galata 5

Kristodi lukecnubawec

1Nongileng muc mikac ganangte Kristodi yefe-yowale muckacni lukecnubawec, yogolec ngenge sanangkelu domadabiyeng. Ngenge hatacmac yefe-yowale kwelec kwekwe locngebabong gadaingkale ngani-homalu gadabiyeng.

2Ngagegaing, ngenge soc tofangineng helockedaingte ibac Kristolacni babafic monic mi badaingte, na Poldi inguc edocngebagabac. 3Ngic soc tofangineng helockedaingte yenge yefe-yowa sasawa ngagelu balaibeyackedaing, yogo sanangnehac hatacmac edocngebagabac. 4Nga ngic Wapongte dongewa dondonne domalu yefe-yowa balaibeningte ngagegaing, ngenge Kristolacni hatacmac baicngebabong Wapongte baba-madic hegilelu lobina gagaing. 5Aime Asudi bacnubame nongileng ngage-ngagesingka gabeng Wapongti dondonne wacnubadaicte, yogolec wangec gagabeleng. 6Nongileng Kristo Yesula wetackelu gadabelengte, ibac soc tofangineng helockeicne me mi helockeicne, yogolec ngagebeng wiyac feicne mi aidaicte. Ngage-ngagesingnonggeng balaibelu kwele-angacka ago aiyelelu bagadabelengte, yogodi sugu wiyac noine aigac.*

Sawang-yowa

7Ailu ngenge Yesule ngage-ngagesingte yefewa gasackebong ma ngicti yefengineng hedickeme yowa noine hegilelu gagaing? 8Ngic yogo yengele yowadi Wapongti wacngebawec yelacni mi welegac. 9Yis kapucine kpisicnemacti sawecaigac, ingucnehac ngic yengele kwesacti sawecaigac.*10Na Sugucneholec wetackelu ngengele ngagesilu yanguc ngagelu gagabac, ngenge nale ngage-ngage yogo balaibe galu ngage-ngage gocne hegiledaingte. Aime ngic monic ye ngageboc bafuwangelelu gagac, ye bikicte ameine badaicte.*11Agofocne, soc tofangineng helockeicnele yefe yogo mi mibe yegengkegac, yefe yogo biyachac hegileiba. Malicpongte yowa mibe ngic yengi weyebic ainelelu gagaing. Ngic yogo yenge soc tofangineng helockeningte weduyeledaba midec, ngic-ngigac yenge malicpongte yowale ngaba mi aidabong. 12Aime ngic gocnedi yowanonggeng kwelu ngengele ngage-ngage basifuwelu gagaing, na kwele-dac ailu ngagebe ngic yogo yenge socngineng bucbucyac helockelu baickebong madickedaicte.

Asu nga socte gaga

13Agofocne, ngenge yefe-yowale mucngineng mikac ganingte Wapongti wacngebawec. Ngenge mucngineng mikac gagaingte migbedi yowa milu socnginengte gaga balaibebong mi madickedaicte. Yogo mi fikenale ngenge angacka kweledi doficnagulu kwelec kwekwe ngic ingucne kwelec kwedabiyeng.*14Yogo yangucte, yefe-yowadi yogolec momoc kpatuleicne yanguc fagac,

“Ga geicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac agofocgone kwele-angackolec doficebadamec.” (Depec-babale bole 19:18)*

15Aime ngenge ngengileng, gocnedi micti minagulu ngaba ainagulu basowalecnagudaingkale damongngine banagudaing.

16Na yanguc migabac, ngenge Tili Asudi molickeme hikedaing. Inguc ailubac ngenge socnginengte gagale angac yogo hegiledaingte ailu mi balaibedaingte. 17Socnginengte gagadi Asule gaga wecaigac nga Asudi socnginengte gaga wecaigac. Yeke ngaba ainagucaigabiyec, yogolec ngenge wiyac madicne ainogale ngagecaigaing, yogo hegilecaigaing.*18Nga Asudi molickeme hikedaingtewa yefe-yowale bagewa mi gadaingte.

19Aime socnginengte gagale aibaba yogo yanguc yegengkedaicte: Kaiselo aibaba nga ngic-ngigac wiyac mi aiaiine ailu ngic-ngigac kwelengineng selo aibabadi wakeicne.*20Gbong ewe holecnolu gaga nga hefec-dinac aibaba ailu ngabaholec gaga nga ngenge yowanginengti ngaba silic aicaigaing nga woc-wiyacte dongedi ngani-angac ailu aalicka wiyac ainoga nga bonec nono aibaba, gulu-kwouc ailu habu kwesacine fungine fungine fagac. 21Ailu hasowac nga misa sanangne nobong kwele basifuc aiyelecaigac ailu aibaba gocne ingucne. Esecne edocngebaiba ailu yakumac hatacmac ung-yowa milu edocngebagabac, ngic-ngigac aibaba ingucne balaibecaigaing, yenge Wapongte ngani-damongte gaga nalic mi badaingte.

22Asule gaga noine yanguc ainoga, kwele-angacka dodofic ailu ganoga nga kwele-madic ailu kwele-efeckolec nga aibaba ulucne nga babafic ainagulu nga aibaba madicne ailu gaga noine, 23nga uluwelu gaga ailu socgone damongnagudamecte. Yefe-yowadi aibaba ingucne sasawale aka monic mi holegac. 24Aime Kristo Yesule ngic-ngigac yenge socnginengte gaga yogolec kwele fangke-fangke nga angac-heloc, yogo biyachac malicpongka webong homawec.*

25Asudi gaganonggeng bafuwanolelu, damongkenoleme nongileng ye balaibedabeleng. 26Balaibelu soc bafefe me kwele kwefang ainagulu me hasowac ainagulu mi aidabeleng.*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index