Search form

Galata 5:1

Kristodi lukecnubawec

1Nongileng muc mikac ganangte Kristodi yefe-yowale muckacni lukecnubawec, yogolec ngenge sanangkelu domadabiyeng. Ngenge hatacmac yefe-yowale kwelec kwekwe locngebabong gadaingkale ngani-homalu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index