Search form

Galata 5:12

12Aime ngic gocnedi yowanonggeng kwelu ngengele ngage-ngage basifuwelu gagaing, na kwele-dac ailu ngagebe ngic yogo yenge socngineng bucbucyac helockelu baickebong madickedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index