Search form

Galata 5:13

Asu nga socte gaga

13Agofocne, ngenge yefe-yowale mucngineng mikac ganingte Wapongti wacngebawec. Ngenge mucngineng mikac gagaingte migbedi yowa milu socnginengte gaga balaibebong mi madickedaicte. Yogo mi fikenale ngenge angacka kweledi doficnagulu kwelec kwekwe ngic ingucne kwelec kwedabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index