Search form

Galata 5:14

14Yogo yangucte, yefe-yowadi yogolec momoc kpatuleicne yanguc fagac,

“Ga geicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac agofocgone kwele-angackolec doficebadamec.” (Depec-babale bole 19:18)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index